به نیاز کارخانه خوش آمدید

ارائه خدمات صنعتی

تازه های ارائه خدمات صنعتی

سود پرک ، کاستیک سودا

سود پرک ، کاستیک سودا

سود پرک ، کاستیک سودا Caustic Soda Flakes سود جامد پرک کاستیک سودا سود کاس ... تهران - کیمیاسود , تلفن : ۰۹۱۲۳۳۷۳۰۸۸ ۰۲۱۸۸۹۹۸۱۳۲ 02/06/30
سود سوز آور برند کیمیا سود

سود سوز آور برند کیمیا سود

سود سوز آور برند کیمیا سود سود سوز آور کیمیاسود Caustic Soda کاستیک سودا س ... تهران - کیمیاسود , تلفن : ۰۹۱۲۳۳۷۳۰۸۸ ۰۲۱۸۸۹۹۸۱۳۲ 02/06/30
هیدروکسید سدیم

هیدروکسید سدیم

هیدروکسید سدیم Sodium hydroxide سود پرکNaOH)) هیدروکسید سدیم با آنالیز ۹۸% ... تهران - کیمیاسود , تلفن : ۰۹۱۲۳۳۷۳۰۸۸ ۰۲۱۸۸۹۹۸۱۳۲ 02/06/30
سود پرک پارسیان

سود پرک پارسیان

سود پرک پارسیان سود پرک خلوص ۹۸-۹۹% سود پرک مطابق آنالیز قیمت ارزان تر از ... تهران - پارسیان سود , تلفن : ۰۹۱۲۱۰۸۳۹۲۹ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 02/06/30
سود پرک صادراتی پارسیان

سود پرک صادراتی پارسیان

سود پرک صادراتی پارسیان سود سوز آور سود جامد پرک سود کاستیک سود پرک Caustic ... تهران - پارسیان سود , تلفن : ۰۹۱۲۱۰۸۳۹۲۹ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 02/06/30
سود پرک کاستیک پارسیان

سود پرک کاستیک پارسیان

سود پرک کاستیک پارسیان پارسیان سود پرک سود سوز آور سود کاستیک کاستیک سودا ... تهران - پارسیان سود , تلفن : ۰۹۱۲۱۰۸۳۹۲۹ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 02/06/30
سود پرک ، سود سوزآور

سود پرک ، سود سوزآور

سود پرک ، سود سوزآور سود جامد پرک سود سوز آور ... تهران - پارسیان سود , تلفن : ۰۹۱۲۱۰۸۳۹۲۹ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 02/06/30
سود جامد پرک ،

سود جامد پرک ،

سود جامد پرک ، کاستیک سودا سود سوز آور هیدروکسید سدیم کاستیک سودا سود کاستی ... تهران - پارسیان سود , تلفن : ۰۹۱۲۱۰۸۳۹۲۹ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 02/06/30
هیدروکسید سدیم

هیدروکسید سدیم

هیدروکسید سدیم ، سود پرکNaOH)) Caustic Soda Flakes سود جامد کاستیک هیدروکسی ... تهران - پارسیان سود , تلفن : ۰۹۱۲۱۰۸۳۹۲۹ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 02/06/30
کاستیک سودا

کاستیک سودا

سود پرک ، کاستیک سودا ، NaOH سود سوز آور سود کاستیک کاستیک سودا ... تهران - پارسیان سود , تلفن : ۰۹۱۲۱۰۸۳۹۲۹ ۰۲۱۸۸۵۴۰۸۰۰ 02/06/30
اکسین سود

اکسین سود

اکسین سود سود سوز آور اکسین سود سود کاستیک اکسین سود کاستیک سودا اکسین سود س ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 02/06/30
سود پرک اکسین  خلوص 98-99%

سود پرک اکسین خلوص ۹۸-۹۹%

سود پرک اکسین خلوص ۹۸-۹۹% سود پرک مطابق آنالیز قیمت ارزان تر از همه جا س ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 02/06/30
سود پرک

سود پرک

سود پرک سود پرک کاستیک کاستیک سودا ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 02/06/30
سود جامد پرک

سود جامد پرک

سود جامد پرک سود پرک اکسین مناسب صنایع مختلف سود پرک قیمت ارزان تر از همه جا ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 02/06/30
سود جامد پرک کاستیک

سود جامد پرک کاستیک

سود جامد پرک کاستیک سـود پـرک ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 02/06/30
سود سوز آور

سود سوز آور

سود سوز آور کاسـتیک سـودا Caustic Soda سود کاسـتیک ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 02/06/30
سود کاستیک پرک اکسین سود

سود کاستیک پرک اکسین سود

سود کاستیک پرک اکسین سود سود پرک اکسین سود پرک اکسین مناسب صنایع سود پرک قیمت ... تهران - اکسین سود , تلفن : ۰۹۱۰۲۲۱۷۰۰۹ ۸۸۵۴۰۰۵۶_۰۲۱ 02/06/30